Araç Kiralama Sözleşmesi

ARAÇ KİRALAMA ŞARTNAMESİ
RENT A CAR ŞARTLARI;
Bir taraftan bu şartnamenin 1.sayfasında tanımlanan aracı, kira ücreti karşılığında kullanmak
üzere teslim alan KİRACI ile, diğer taraftan bu aracı kiraya veren KİRALAYAN, araç kiralaması ile
ilgili olarak aşağıda açıklanan koşullarda anlaşmaya varmışlardır.
1.KİRA DÖNEMİ-KİRA SÜRESİ VE ARAÇ TESLİMİ;
Araç, KİRALAYAN tarafından KİRACI’ya, tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatı
ile birlikte, periyodik bakımları yapılmış olarak teslim edilmiştir. KİRACI, söz konusu aracı, hem
mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir hasar ya
da kaza izi bulunmadığını kabul eder.(bu kira şartnamesinin 1.sayfasında belirtilen varsa bunlar
hariç.) Söz konusu araç teslim edildiği tarihten itibaren şartnamenin 1.sayfasında belirtilen süre
boyunca kesintisiz olarak ve değiştirmeden kirada tutulacaktır.
2.ARACIN KULLANIMI ; Araç, sözleşmenin 1.sayfasında kimlik bilgileri belirtilen, en az 1 yıllık
geçerli sürücü belgesine sahip KİRACI tarafından kullanılacaktır. Ek sürücü için aynı koşullar
geçerli olup şartnamenin 1.sayfasında adı ve ehliyeti yazılmış olmalı ve bu şartnameyi tüm
koşullarıyla kabul ederek KİRACI olarak imzalamalıdır. Sürücünün ve ek sürücünün en az 18
yaşında olması gerekir. KİRACI, kiralanan aracı şartnamenin 1.sayfasında yer alan ek
sürücünün de bu şartnamenin tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür.
3.KİRACI, herhangi bir şekilde meydana gelen kaza, hasar, hırsızlık, kayıp durumunda aşağıda
belirtilen önlem ve işlemleri yerine getirecektir. Ayrıca en kısa sürede KİRALAYAN’a bilgi
verecektir.
a)Aracı yerinden oynatmadan en yakın polis veya jandarma merkezine başvurarak kaza, hasar,
hırsızlık, kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporunun alınması,
b)İmkan bulunması dahilinde araç ve/veya araçların fotoğraflarının çekilmesi,
c)Şayet varsa olaya karışan diğer araçların sürücülerinin adları, adresleri, sürücü belgeleri
numaraları, mümkün olduğu taktirde Trafik ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortalarını sağlayan
şirketin adı ve poliçe numaraların temin edilmesi,
d)Yukarıda a,b,c maddelerinde belirtilen söz konusu evrakların en geç 24 saat içerisinde
KİRALAYAN’a teslimi.
4.KİRACI,3.maddede belirtilen kaza evraklarının temini ve KİRALAYAN’a belirtilen sürede teslim
edilmemesinden ötürü doğacak maddi-manevi sorumluluklar ile her türlü kaybı karşılamayı
kabul eder. Aracın herhangi bir olay nedeniyle, KİRACI’nın kusuru olsun yada olmasın yetkili
makamlarca müsaderesi veya el konulması durumunda geri alınmadı için yapılacak her türlü
girişime ilişkin yapılacak harcamalar KİRACI’ya aittir. Bu süre içinde geçecek günlerin kirası
KİRACI tarafından KİRALAYAN’a ayrıca ödenir.
5.KİRACI tarafından araç stepnesi, tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatıyla
birlikte teslim aldığı gibi hasarsız, bakımlı ve çalışır olarak teslim aldığı KİRALAYAN ofisine ve
şartnamenin 1.sayfasında belirtilen günde iade ve teslim edecektir. KİRACI bütün uzatmalar için
KİRALAYAN’a başvuracak ve KİRALAYAN’ın onayını alacaktır.1 günden sonraki gecikmelerde
durum adli makamlara intikal ettirilerek KİRACI, ek sürücü ve kefil hakkında suç duyurusunda
bulunulur.
6.KİRACI’nın bu şartnamenin herhangi bir maddesine uymaması, ödeme yapmaması, özellikle
aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde, KİRACI, KİRALAYAN’a bahsedilen aracı
nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. KİRACI
aracın KİRALAYAN tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve de
harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN, aracın geri alınması sırasında, araçta bulunan
nesne yada maddelerin kaybından veya hasarından sorumlu değildir. KİRACI, kiraya vereni
bahsedilen türde bir kayıp, cezai sorumluluk yada hasar sonucu meydana gelebilecek dava,
suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.
7.KİRACI, araçların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan yer ve
şartlarda (arazi, dağlık arzi, kum, bataklık, dere yatağı v.s.gibi) ve aracı amaçları dışında teknik
yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda ve aşırı yük ile, açık veya gizli
bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşımasında, herhangi bir araç yada treyleri çekmekte veya
itmekte, gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya gayri
kanuni işlerde, Motorlu sporlarda(yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri
dahil)kısaca olağan dışı kullanılamaz. Aksi durumun herhangi bir şekilde belirlenmesi halinde
KİRALAYAN şartnameden doğan diğer tüm hakları saklı kalmak koşuluyla şartnameyi tek taraflı
fesih ederek araca madde 6’da belirtilen şartlarla el koyma ve bu nedenle meydana gelmiş
zararları isteme hakkına sahiptir.
8.KİRALAYAN Kiraladığı aracı hiçbir şekilde Türkiye sınırları dışına çıkartılamaz.
9.KİRACI bu şartname ile kiraladığı araçları hiçbir şekilde kiraya ve/veya para karşılığı bir
başkasına kiralayamaz, satamaz, ödünç kullandıramaz ya da bunları yapma eylemine giremez.
10.KİRACI, kiralamış olduğu aracın kayıp(hırsızlık),kaza, yangın ve üçüncü kişilere
verebilecekleri tüm zararlar ile ilgili önlemleri almayı (aracın emniyet altına alınması, rapor
tutulması vs.)taahhüt eder.
11.Söz konusu aracın Trafik Kanuni Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası KİRALAYAN tarafından
yaptırılır. KİRACI, kirası altındaki araç veya donanımıyla ilgili kaza ve hırsızlık durumunda,
aşağıda belirtilen koşullarda, kiralamış olduğu araçla ilgili, kazaya karışan diğer araçlarla ilgili
ve kaza sonucu üçüncü kişilerle ilgili oluşan her türlü kayıp, hasar ve hırsızlığın sorumluluğunu
ve bunlarla ilişkin giderleri, tazminatları karşılamayı kabul eder; aracı kullanan ehliyet sahibi
kişi alkollü veya uyuşturucu etkisi altında ise, yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda, (kaza
raporuna kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi) aracın ruhsatında belirtilen
taşıma, haddinden fazla yük ve yolcu taşınması sırasında meydana gelen kayıp ve zararlar,
KİRACI’nın kazada asli kusur sahibi olması durumunda sigorta poliçesinde belirtilen ‘’Teminat
dışı zararlar’’ın ortaya çıkması durumunda, trafik kaza raptının ve alkol raporunun alınmadığı
durumlarda, TC. Kanunlarına göre suç sayılan bir fiil araçla birlikteyken ya da araç vasıtasıyla
işlemeleri halinde, araç, anahtarı üzerinde olmak üzere gerekli emniyet tedbirleri alınmadan
otoparkta veya başka bir yerde bırakılmışsa, araç, kilitli olmamakla birlikte aracın ruhsatı
üzerindeyken bırakılmış ve bu durumdayken çalınmış ve KİRALAYAN’a araç ruhsatını ve
anahtarını teslim edemiyorsa, cam kırılması, lastik tamiri yada değişimi, radyo hırsızı, lastik
hırsızlığı KİRACI tarafından ödenir. Her türlü hasar ve hırsızlık diğer koşullara bakılmaksızın
KİRACI tarafında ödenir.
12.KİRACI, kira süresi içinde kiraladığı araçtan dolayı üçüncü kişilere karşı Trafik Sigortası
Kapsamı dışındaki maddi-manevi tüm sorumlulukları kabul eder.
13.KİRALAYAN, KİRACI’nın kiraladığı aracın herhangi bir nedenle hizmet dışı kalmasından veya
araçta bulunan kişi ve/veya mamul, ekipman, parça vb.nin herhangi bir sebeple göreceği hasar
ve kayıplarla ilgili olarak veya KİRACI tarafından yada bırakılan herhangi bir mal yada eşyadan
doğacak maddi-manevi kayıplardan, cezai sorumluluklardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KİRACI, kiraya vereni bahsedilen türde kayıp, ceza, sorumluluk ya da hasar sonucu meydana
gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.
14.KİRALAYAN, aracın üretimini yapmadığından, aracın yada yedek parçalarını mekanik ve
imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KİRACI, mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mal ve yolcu ile ilgili tek sorumlunun kendisi
olduğunu kabul eder.
15.KİRACI, kiraladığı aracı nedeni ne olursa olsun şartnamede gösterilen tarihten önce iade etme
talebinde bulunamaz. Aksi durumda, sözleşmenin bitiş tarihine kadar olan kira bedelini ödemeyi
kabul ve taahhüt eder.
16.KİRACI aracın kullanımından doğan her türlü akaryakıt, otoyol, köprü geçiş ücreti, tüm trafik
cezaları, otopark ücretlerini, kira bedeliyle birlikte kiralama süresi boyunca oluşacak trafik
cezaları, araç hasar sorumluluk bedeli, araç hırsızlık sorumluluk bedeli, akaryakıt bedeli, şöför
bedeli, köprü geçiş bedeli, gecikme cezası bedeli, tek yön ücreti, teslim alma ücreti, teslim etme
ücreti, tazminat ve bu şartnameye göre ödenmesi gereken diğer tüm bedelleri ve aracın hatalı
kullanımından dolayı ortaya çıkan her türlü tamirat, yenileme ve hasar sorumluluk bedellerini
ödemeyi kabul eder.Aracın hatalı kullanımının tespitini, KİRALAYAN tarafından aracın sürekli
olarak servis bakımının yaptırıldığı teknik servis şirketi yapar.
17.KİRACI’nın tebligat adresi bu şartnamenin 1.sayfasında belirtilen KİRACI adresi olup, aksi
yazılı olarak bildirilmedikçe tebligat kanununun 35.maddesi uygulanır.
18.Bu uzun süreli kira şartnamesinde KİRACI 2918 sayılı yasanın 3.maddesi çerçevesinde
işleten durumda olup taraflar bu şartnameden doğan itilafların çözümünde sözleşme senedi
üzerinde yazan il mahkemelerini ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul eder.
19.Bu araç kiralama şartnamesinin 1.sayfasındaki alanda kiralama başlangıcında, KİRACI
tarafından yapılan hesapları kabul ettikten sonra hesaplanır. KİRACI 3( Üç ) sayfadan ve 19 ( On
dokuz )maddeden oluşan bu araç kiralama şartnamesinin tamamını okuduğunu ve tüm
maddeleri üzerinde mutabık kalarak kabul ettiğini her sayfaya imza atmaya gerek olmadığını
beyan eder. İş bu şartname 1nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır